Răspuns Ministerul Educației și Cercetării la solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Data răspunsului: 21 iulie 2020

Referitor la Solicitare in baza Legii nr. 544/2001 înregistrată cu nr. 68/BCC/11.06.2020, ne-a fost comunicat următorul răspuns:

1. Scenariile luate în discuție actualmente, dar încă nefinalizate, au în vedere reglementările comune ale Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății, precum și recomandările Institutului Național de Sănătate Publică. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul ordinelor comune ale Ministerului Educației și Cercetării nr. 4.267/2020 și Ministerului Sănătății nr. 841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, respectiv nr. 1.076/Ministerul Sănătății, nr. 4.518/Ministerul Educației și Cercetării și nr. 3.963/Ministerul Muncii și Protecției Sociale privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Vom anunța public toate detaliile pe acest subiect imediat ce acestea vor fi aprobate.

2. Numărul de elevi/clasă în învățământul preuniversitar este prevăzut de art. 63 din Legea educației nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Reducerea acestui număr se poate face doar gradual, având în vedere că efectivele sunt deja constituite. Pot fi luate, însă, măsuri astfel încât activitățile care implică prezența fizică a elevilor să se desfășoare în grupe mai mici sau în conformitate cu prevederile art. 9 alin (6) și (7) din ordinul nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare: „În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de alertă, ministrul educaţiei şi cercetării stabileşte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional. Pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti sau ministrul educaţiei şi cercetării, după caz, poate decide cu privire la continuarea procesului didactic prin activităţi-suport asistate de tehnologie, denumite în continuare activităţi on-line.”

3- 4- 5- 6: Având în vedere faptul că, potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, infrastructura școlară este gestionată și finanțată prin Unitățile Administrativ Teritoriale, și pentru a obține o imagine clară a posibilității de a asigura distanțarea fizică pentru începerea activităților didactice în anul școlar 2020-2021, determinarea procentului școlilor care pot asigura normele de sănatate, în contextul pandemiei COVID-19, este realizată de reprezentanții MEC și MLPDA, în grupuri de lucru interministeriale, procesul fiind în plină derulare

7.Conform legislației în vigoare, responsabilitatea verificării și validării procedurilor elaborate de unitățile de învățământ preuniversitar privind desfășurarea activităților educaționale, organizarea circuitelor de intrare și ieșire și igienizarea/dezinfectarea unității de învățământ revine în primul rând consiliilor de administrație ale unităților de învățământ (art. 15 alin. (1) lit. x din ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar: „Consiliul de administrație aprobă proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ”). De asemenea, conform art. 16 alin. (1) și (2) din ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, „Managementul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate cu prevederile legale. / Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, de director şi, după caz, de directori adjuncţi.” În plus, pentru perioada următoare se aplică în totalitate și prevederile ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării nr. 4.267/2020 și Ministerului Sănătății nr. 841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 înunităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

8.Pentru dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza și de a dezvolta resurse educaționale deschise, acestea vor beneficia de instruire pentru predarea online, astfel încât lecțiile să poată fi filmate și înregistrate. Mare parte din aceste activități se desfășoară prin intermediul proiectului CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, în cadrul căruia fost creată o platformă pentru toți profesorii care doresc să valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii: https://digital.educred.ro/. Sursa de finanțare pentru CRED o reprezintă FSE – prin POCU 2014-2020. Demersurilor nemijlocite ale Ministerului Educației și Cercetării li se adaugă inițiativele derulate de Casele Corpului Didactic la nivel național, care oferă programe de formare specifice pentru profesori, în vederea îmbunătățirii competențelor digitale. Acestea sunt finanțate de la bugetul de stat. De asemenea, universitățile și administrația locală au pus la dispoziție, gratuit, platforme online de învățare atât pentru elevi, cât și pentru profesori: (ex.: http://www.ccd-bucuresti.org/index.php/ro/proiecte/event-zone).

9. În acest moment, Ministerul Educației și Cercetării are în implementare proiectul EDULIB (Biblioteca Virtuală), proiect contractat în septembrie 2019. Acesta a obținut în luna iunie avizul CTE privind demararea achiziției, iar documentația aferentă a fost publicată în SEAP. Până la finalizarea implementării proiectului, pentru a veni în sprijinul elevilor în această perioadă de criză provocată de virusul SARS-CoV-2, Ministerul Educației și Cercetării, prin ARNIEC, a realizat și publicat, la adresa https://eduonline.roedu.net, o serie de materiale educaționale în format digital (cu o serie de limitări tehnice), utilizabile doar cu browserul Internet Explorer, deoarece lecțiile au fost realizate de-a lungul timpului.

10.Încă din septembrie 2019, Ministerul Educației și Cercetării a început implementarea proiectului național de digitalizare a școlilor. Astfel, s-au semnat trei contracte de finanțare în valoare de peste 100 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru 3 proiecte specifice:

  • Wi-Fi campus, o platformă integrată de resurse și gestionare a sistemului de învățământ, predare, învățare și evaluare, ce presupune o platforma națională de internet wireless în 4.500 de școli din România;
  • Biblioteca școlară virtuală (EDULIB) și Platforma pentru Resurse Educaționale Deschise/RED;
  • Sistemul Informatic de Management al Școlarității (SIMS) care urmărește dezvoltarea, implementarea și instrumentalizarea unei platforme naționale, centralizate, pentru colectarea și gestionarea informațiilor referitoare la rezultatele școlare și activitatea școlară zilnică din sistemul preuniversitar, precum și la evaluările naționale, în vederea oferirii unor instrumente de decizie suport pentru gestionarea eficientă și de calitate a sistemului educațional.

Implementarea celor trei proiecte va permite, printre altele, gestionarea online a notelor și absențelor elevilor și posibilitatea consultării online de către părinți, integrarea tuturor sistemelor de notare electronică existente, o platformă de comunicare și schimb de documente între utilizatorii sistemului – profesori, elevi, părinți, o platformă prin care profesorii își pot lansa propriile lecții personalizate pentru elevii lor și o platformă cu lecții digitalizate pentru creșterea atractivității predării.

Pe lângă aceste proiecte de durată, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, a lansat Biblioteca EduOnline, cea mai mare bibliotecă de resurse educaționale digitale în limba română

Biblioteca include lecții pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, lecții pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, laboratoare virtuale (lucrări de laborator dedicate liceenilor, pentru disciplinele chimie, fizică și biologie), exercițiile și problemele Campion – pentru cei care își doresc performanță în informatică, Enciclopedia digitală „România 1918. Oameni, momente și imagini”; Wand.education – creator de conținut digital, dedicat profesorilor. Toate lecțiile respectă curriculumul în vigoare, iar conținutul este verificat și include elemente multimedia interactive.

La nivelul MEC, procesul de digitalizare a sistemului educațional implică negocieri privind programele pe fonduri Europene pentru perioada 2021-2027, unde există resursele financiare necesare dezvoltării sistemului și digitalizării acestuia în funcție atât de nevoile sociale moderne, cât și de cele educaționale.

***